فلسفه

مقدمه‌ای فلسفی بر علوم شناختی

(Cognitive science)

این کتاب نخستین متن اساسی در ارائه یک بررسی جامع از علوم‌شناختی در معنای کامل آن است. رویکرد ویژه هره به علوم ‌شناختی، رویکردی ترکیبی است: میان دو قطب اصلی موجود در علوم ‌شناختی، یعنی رویکرد گفتمانی محض از یک‌سو و رویکرد عصب زیست‌شناختی محض از سوی ‌دیگر، رویکردی میانه وجود دارد که در آن سه دستور زبان شخص‌بنیاد، اندام‌واره‌بنیاد و ملکول‌بنیاد با یکدیگر همساز می‌شوند. دست آخر، نشان می‌دهد که این برنامه پیشنهادی چگونه می‌تواند با نمونه‌ها و مسائل انضمامی و ملموس رو‌برو شود و در کجا از رویکردهای رایج فاصله می‌گیرد.

9786008547068
۱۳۹۶
۵۹۲ صفحه
۱۴۵ مشاهده
۰ نقل قول