رمان خارجی - آلمان

اینک خزان (رمان سرگذشت 1 خانواده)

قطار ریل عوض کرد و تکان خفیفی خورد. شارلوته تلوتلو خوران از راهرو گذشت و متوجه نشد که به چند نفر تنه زده است. به زحمت خودش را به توالت رساند و بدون د ستکش درپوش را بالا داد و مختصر غذایی را که وقت صبحانه خورده بود، بالا آورد.

محمد همتی
9786008547921
۴۴۸ صفحه
۴۴ مشاهده
۰ نقل قول