عده‌ای فریاد می‌زنند: ”دوستم داشته باش. “گروهی دیگر می‌گویند:” دوستم نداشته‌باش! “اما دسته‌ی سومی هم هستند؛ بدترین و بدبخت‌ترین‌شان که اظهار می‌کنند:” می‌توانی دوستم نداشته‌باشی، ولی به من وفادار باش! “