من موافقم که همه‌ی تغییرات، مضر و نافرجامند. بنابراین، وظیفه‌ی ما است که از جهان در مقابل تغییرات محافظت‌کنیم. افسوس که جهان قادر نیست حرکت‌شدید و دیوانه‌وار دگرگونی‌هایش را متوقف‌سازد.