امروز مامان مرد. این اولین جمله کتاب بیگانه است چنان ساده و تاثیرگذار که وادارت می‌کند بخوانی چه شده که مرگ مامان در یک جمله سه کلمه ای می‌گنجد. کامو با صبر و حوصله آرام آرام پیش می‌رود و نشان می‌دهد دنیای جدید چه برسر وجدان بشریت آورده که عمیق‌ترین گسست‌های عاطفی زندگی اش در یک جمله سه کلمه ای می‌گنجد.