شاهکار! نقل است که تزار که خود صادر کننده احکام تبعید محکومان به سیبری بود به هنگام خواندن این اثر گریسته است
اثر بسیار زیبا از احساسات یک زندانی غیرشرور و فردی که به علت اعتقادات خود به زندان و در میان خلافکاران قرار گرفته است