موضوع رو تو یه فیلم ایرانی دیده بودم از وسط داستان پایان داستان مشخص بود،خیلی بیشتر انتظار میرفت…