فقط دو تا از داستان هاش رو دوست داشتم و بقیه رو به زور به انتها رسوندم