باز هم طنزی بی بدیل از امیر علی نبویان. در کتاب سوم پختگی بیشتری در متن و نوع طنز دیده می‌شود.