به نظرم دو کتاب مهم جورج اورول رو هر فردی باید مطالعه کنه. من با هیچ کتابی تا این حد همزاد پنداری نکرده بودم. انگار جرج اورول ایرانی بوده و حال امروز جامعه ما رو توصیف کرده