یکی از بهترین رمانهایی بود که خوندم. میخواستم این کتابو بخرم متاسفانه تو هیچ کتابخونه ای پیداش نکردم
رویا سیناپور کارش عالیه