نحوه تقسیم بندی تون اشتباهه
کتاب‌های بازی تاج و تخت انتشارات آذرباد مجموعه ۳ جلدی از جلد اول کتاب با همین نامه که مجموعه کلیش نغمه ای از یخ و آتشه و هر ۳ جلد کتاب در اصل یک کتابه و یک جا باید اوردش.
بهترین رمانی هست که تا به حال خوندم جذابیتش چند برابر «صد سال تنهایی» ه.