نمیشه کتاب و خوند هرکاری کردم نشد لطفا بگیر چجوری میشه خوند