واقعا یه کتاب خیلی معمولی با یه پایان واقعا مزخرف حیف وقت و پولی که بابت این کتاب بدید