مجنون‌تر از فرهاد بهترین رمان ایشون هست و بعد انتهای سادگی سپاس از نویسنده محترم