دیوید گمل یک نویسنده ی تواناست و در قهرمان پروری عالیست. جذابیت کتاب‌های گمل در پردازش مفهوم قهرمان بودن و فداکاری‌های فردی است که برای قهرمان شدن لازم است. مفهوم قهرمان همیشه نقشی کلیدی در بسیاری از رمان‌ها به ویژه رمان‌های فانتزی دارد. به جز نبردهای خونین، واپسین ایستادگی‌های غرورآفرین، جادو، عشق، دلاوری، فداکاری، افتخار،غرور و همه ی این چیزهای خوب که موجب می‌شود تا شما از خوشحالی بگریید، طرح‌های بسیار ارزشمندی دارد.