بزرگترین مصیبت دنیا، قحطی و جنگ نیست.
نامهربانی انسان هایی ست که مهربان می‌نموده اند.