Review داستانی با الهام از عناصر زندگی و موجوداتی که هرروزه با آنها برخورد داریم مثل موش،سوسک،عنکبوت،خفاش و…
نویسنده با استفاده از این عناصر و موجودات ،توانسته است داستانی منسجم و پر هیجان خلق نماید.