در جلد دوم این مجموعه،پیوستگی و همبستگی بیشتری در خط زمانی روایت شاهد هستیم که نتیجه شکل دادن و پایه سازی درست نویسنده در جلد اول بوده است. هرچند که می‌توان انتظار بیشتری در خلق جزییات و داستان پردازی بیشتر از نویسنده داشت.