نویسنده در پایان این مجموعه آشکارا طبعات جنگ و آثار به جا مانده از آنرا توصیف میکند. رسالت نویسنده که از جلد اول در نقد و انزجار از جنگ آغاز شده بود،در جلد پایانی به خوبی به انتها رسیده است.