با زهم داستانی دیگر از اساطیر که توسط دیوید گمل به زیبایی نوشته شده است. پیچ و تابهای بسیار و لحظات سرشار از احساس در همه نوشته‌های گمل خودنمایی می‌کند.