داستانی فوق العاده با ته مایه همیشگی طنز. کار بسیار سختی است که در کل داستان از موضوعات علمی استفاده شود و فرمت طنز همواره حفظ شود. نویسنده این معجزه را در این کتاب کرده است. خواندن این کتاب را به همه دوستان پیشنهاد میکنم