والا در مورد کتاب که موفق نشدم بازش کنم معما طرح کردین یا مردم رو سر کار گذاشتین. صد تا چیز نوشتیم و پرسیدین اخرش هم کتابی رویت نشد؟!