چرا کتاب باز نمیشه هرچی کلیک میکنم؟شما چطور کتابا رو بار میکنید؟😥