نویسنده در این اثر حس تعلیق و هیجان را بخوبی در تک تک لحظات داستان ایجاد نموده است. تنها اشکالی که به این رمان میتوان وارد کرد،پایان بندی مشخص و قابل حدس زدن برای خواننده است که نویسنده با ظرافت بیشتری میتوانست از این اشکال جلوگیری نماید. در انتها خواندن این داستان را به تمامی دوستداران سبک جنایی پیشنهاد میکنم.