رویی

رویی

لیسانس بیکار و بی عار اما عاشق کتاب،عاشق کتابای فلسفی و روانشناسی ام و یه نیمچه نقاش
تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
آذر
دی
بهمن

آخرین فعالیت‌ها