نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : چشمه
۸۷ %
۱۲ %
نویسنده :‌ جوزف هلر
ناشر : چشمه
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ پاچین
ناشر : تکامل
۸۴ %
۱۵ %
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : زاوش
۸۳ %
۱۶ %
نویسنده :‌ جان کندی تول
۵۷ %
۴۲ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : ققنوس
۶۹ %
۳۰ %
۶۷ %
۳۲ %
نویسنده :‌ مارک تواین
ناشر : چشمه
۶۷ %
۳۲ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : نیماژ
۷۹ %
۲۰ %
نویسنده :‌ وودی آلن
ناشر : ماه ریز
۷۵ %
۲۴ %
نویسنده :‌ وودی آلن
ناشر : بیدگل
۷۵ %
۲۴ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : مروارید
۷۳ %
۲۶ %
ناشر : نی
۸۳ %
۱۶ %
نویسنده :‌ وودی آلن
ناشر : بیدگل
۷۰ %
۲۹ %
نویسنده :‌ وودی آلن
ناشر : نیلا
۷۰ %
۲۹ %
نویسنده :‌ مارک تواین
ناشر : دارینوش
۶۴ %
۳۵ %
ناشر : قطره
۶۴ %
۳۵ %
نویسنده :‌ وینستون گروم
ناشر : آویژه
۵۸ %
۴۲ %
نویسنده :‌ تیم برتون
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
ناشر : افراز
۷۱ %
۲۸ %
نویسنده :‌ مایکل مور
ناشر : پیکان
۵۴ %
۴۵ %
نویسنده :‌ وودی آلن
ناشر : بیدگل
۷۲ %
۲۷ %
نویسنده :‌ وودی آلن
۷۲ %
۲۷ %
نویسنده :‌ پاتریک دنیس
ناشر : نی
۶۱ %
۳۸ %
نویسنده :‌ مایکل مور
ناشر : سیته
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ پیر
ناشر : افق
۵۰ %
۵۰ %
نویسنده :‌ پیر
ناشر : افق
۵۰ %
۵۰ %
ناشر : مروارید
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ وودی آلن
ناشر : بیدگل
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ جی پی دانلیوی
ناشر : هیرمند
۶۶ %
۳۳ %
نویسنده :‌ جورج ساندرز
ناشر : ققنوس
۶۵ %
۳۵ %
نویسنده :‌ استیو مارتین
ناشر : شوند
۸۶ %
۱۳ %
ناشر : مروارید
۷۶ %
۲۳ %
نویسنده :‌ بوریس آکونین
ناشر : نیلوفر
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ دیوید آیوز
ناشر : هنوز
۶۹ %
۳۰ %
نویسنده :‌ دیوید آیوز
ناشر : گلمهر
۶۹ %
۳۰ %
نویسنده :‌ دیوید آیوز
ناشر : افراز
۶۹ %
۳۰ %
نویسنده :‌ دیوید آیوز
ناشر : افراز
۶۹ %
۳۰ %
ناشر : افق
۸۰ %
۲۰ %
نویسنده :‌ مارک تواین
۷۲ %
۲۷ %