دانیل استیل

دانیل استیل

Danielle Fernande Dominique Schuelein-Steel
New York, New York

دانیل استیل بیش از 80 رمان نوشته است.کتاب های او بیش از 580 میلیون نسخه فروش داشته است.او توانسته رکوردی در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند. دانیل استیل در شهر نیویورک به دنیا آمد.او هرچند که در آمریکا به دنیا آمده است اما بخش اعظم کودکی اش را در فرانسه گذرانده است.مادر پرتغالی او وقتی دنیل دوساله بود از پدر آلمانی اش جدا شد. دنیل در فرانسه و سوییس تحصیل کرد سپس به آمریکا بازگشت.و همزمان در دانشگاه نیو یورک و یک مدرسه مد تحصیل کرد. تقریبا تا انتشار هفتمین کتاب دانیل استیل کسی به ظهور یک نویسنده بزرگ پی نبرد در سال 1981 یکی از دانشگاه های آمریکا از او به عنوان یکی از 10 زنی که جهان را تحت تاثیر خود قرار داد نام برد ونیویورک تایمز نیز در سال 1984 چهار اثر او را جزو 10 اثر پرفروش قرار داد. در آثار دنیل خانواده پر جمعیت و افراد آن که هر یک سرنوشت متفاوتی می یابند یکی از مشخصه های اصلی اوست.قصه های او معمولا به سرنوشت آدم های معمولی و زندگی های معمولی می پردازند و شخصیت های او اغلب از نوعی خوش بینی و ساده اندیشی مطلوب فرهنگ آمریکایی بر خوردارند. او به همراه باربارا تیلور.جودیت کرانز.بالوا پلن وجکی کالینز پر خواننده ترین نویسنده زن جهان است.عامه پسندی رخدادهای سریع گروه عاطفی و احساساتی جذابیت اصلی آثار او را برای خوانندگان بی شمارش در سراسر جهان تشکیل می دهد.


رمان‌های دانیل استیل تعداد : ۲۷
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : تهران
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : یاران
۳/۵ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ دانیل استیل
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ دانیل استیل
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ دانیل استیل
۳/۱ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : مهتاب
۳/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : آناپنا
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : پیکان
۱/۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : سمیر
۳/۳ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ دانیل استیل
۳/۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : یاران
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : آناپنا
۳/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ دانیل استیل
۰ از ۵
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : یاران
۰ از ۵
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : ارغوان
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ دانیل استیل
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : ارغوان
۳/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : روزگار
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : مهر
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ دانیل استیل
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : ارغوان
۲/۸ از ۵
۳ ۶
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : البرز
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : آسیم
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
۳/۹ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ دانیل استیل
۲/۶ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : آناپنا
۳/۵ از ۵
۲ ۳
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : یاران
۰ از ۵
۲