ویکتور هوگو

ویکتور هوگو

Victor Hugo
Besançon

«ويكتور ماري هوگو» بزرگترين شاعر قرن نوزدهم فرانسه و شايد بزرگترين شاعر در عرصه ادبيات فرانسه و نيز داستان نويس، درام نويس و بنيانگذار مكتب رومانتيسم، در بيست و ششم فوريه 1802متولد شد. وي سومين پسر كاپيتان « ژوزف لئوپولد سيگيسبو هوگو» ( بعدها به مقام ژنرالي نائل آمد) و «سوني تره بوشه» بود. هوگو به شدت تحت نفوذ و تاثير مادر قرار داشت. مادر وي از سلطنت طلبان و از پيروان متعصب آزادي به شيوه ولتر بود و تنها بعد از مرگ مادر بود كه پدرش، آن سرباز شجاع، توانست علاقه و محبت فرزندش را نسبت به خود برانگيزد.


رمان‌های ویکتور هوگو تعداد : ۲۰
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : چشمه
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : نیماژ
۳/۵ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۴/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : دبیر
۴/۲ از ۵
۷ ۲
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : هرمس
۴/۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۴ از ۵
۷ ۲
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : افق
۴/۶ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۴/۴ از ۵
۹ ۴
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : هرمس
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : افق
۴/۶ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : گلریز
۳/۵ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : جامی
۱/۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : آرمان
۳/۲ از ۵
۶
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
ناشر : پر
۴ از ۵
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۴/۳ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۴/۸ از ۵
۴ ۴
نویسنده :‌ ویکتور هوگو
۳/۷ از ۵
۱۰ ۴