مجموعه داستان خارجی

چهارراه

دیگر آدم این کار نبود. باید زندگی‌اش را عوض می‌کرد. باید به خیلی چیزها معتقد می‌شد. سعی کرد حرف‌های پدر را به خاطر بیاورد. چیز زیادی از پدرش را به خاطر نمی‌آورد. دلش برای فریادهای پدرش تنگ شده بود.

۹۷۸۹۶۴۷۴۸۸۸۷۷
۱۳۸۶
۱۱۲ صفحه
۲۵۹ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
حامد امامی و دیگران
صفحه نویسنده حامد امامی و دیگران
۱ رمان Simenon was one of the most prolific writers of the twentieth century, capable of writing 60 to 80 pages per day. His oeuvre includes nearly 200 novels, over 150 novellas, several autobiographical works, numerous articles, and scores of pulp novels written under more than two dozen pseudonyms. Altogether, about 550 million copies of his works have been printed.

He is best known, however, for his 75 novels and 28 short stories featuring Commissaire Maigret. The first novel in the ...
مجموعه‌ها