رمان ایرانی

چرند و پرند

علی‌اکبر دهخدا بسال 1297 در تهران بدنیا آمد. پیش از آنکه رشته علوم سیاسی را بپایان رساند رهسپار اروپا شد، و چون به ایران بازگشت به آزادیخواهان پیوست و به یاری میرزا جهانگیر خان‌ (روزنامه صوراسرافیل) را که تا بمباران مجلس رهبر مشروطه طلبان بود منتشر ساخت. مقالاتی که دهخدا در صوراسرافیل زیر عنوان (چرند و پرند) می‌نوشت نه تنها از نظر محتوی جامعه ایران را به پیش می‌راند، از حیث قالب ساده‌نویسی نیز، مغلق‌نویسی دوران‌های گذشته را در هم می‌شکست. دهخدا سپس به نشر روزنامه سروش پرداخت. آثار عمده‌ای که از او به یادگار مانده است (امثال و حکم، لغت‌نامه) نشانه همت بی‌همتا و عشق خستگی‌ناپذیریست که دهخدا به زبان پارسی داشته است. او شعر نیز می‌سرود و دیوانای از او باقیست. آنکه ما بچاپ (چرند و پرند) می‌پردازیم یکی بجهت بزرگداشت سخنور ‌بی‌مانندیست که سراسر عمر دراز خود را با بزرگواری در خدمت زبان مادری ما نهاده است، و دیگر بازنمودن شرایط اجتماعی و سیاسی کشور در یک قرن گذشته است.

عطار
۹۷۸۹۶۴۶۲۱۰۰۴۲
۱۳۸۷
۱۷۶ صفحه
۳۷۳ مشاهده
۱ نقل قول