رمان خارجی

ییپ و یانکه 1 (5 جلدی)

(Jip en jannekei 1)

نی
۹۷۸۹۶۴۳۱۲۹۴۷۷
۱۳۸۸
۱۵۶ صفحه
۳۱۶ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
آنی اشمیت
صفحه نویسنده آنی اشمیت
۶ رمان Anna Maria Geertruida Schmidt was a Dutch writer.

Although she wrote a variety of poems, songs, books, plays, musicals, and radio- en television drama, she is known best for her children's literature, for which she received the Hans Christian Andersen Award in 1988. She committed suicide a day after her 84th birthday and was buried in Amsterdam.
دیگر رمان‌های آنی اشمیت
ییپ و یانکه 3 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 3 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 2 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 2 (5 جلدی)
مینوس گربه‌ای که آدم شد
مینوس گربه‌ای که آدم شد مینوس دختر عجیبی است... ادعا می‌کند که در گذشته گربه زیبایی بوده. رفتارش هم غیر عادی است. میو میو می‌کند، پنجول می‌کشد و برای تشکر سرش را به دیگران می‌مالد، از درخت بالا می‌رود و وقتی پرنده‌‌ای را می‌بیند دهانش آب می‌افتد... حتی می‌تواند با گربه‌ها حرف بزند...
ییپ و یانکه 5 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 5 (5 جلدی)
مشاهده تمام رمان های آنی اشمیت
مجموعه‌ها