رمان ایرانی

عصر بود که آرش به تلفن همراه نسیم زنگ زد. نسیم تازه از دانشگاه آمده بود و در اتاقش در حال عوض کردن لباسش بود. با صدای زنگ تلفن به سمت کیفش رفت و گوشی را بیرون آورد. با دیدن نام آرش لبخندی بر لب آورد و جواب داد. بعد از احوالپرسی گفت: ‹‹دلم برات یه ذره شده.›› ‹‹منم همین‌طور... فردا به تهران می‌آم تا با هم به شمال برگردیم.›› ‹‹چرا؟!...››

البرز
9789644427794
۱۳۹۰
۴۸۴ صفحه
۱۲۴۳ مشاهده
۰ نقل قول
مرضیه بایگان
صفحه نویسنده مرضیه بایگان
۱ رمان José Donoso Yáñez was a Chilean writer. He lived most of his life in Chile, although he spent some years in self-imposed exile in Mexico, the United States (Iowa) and Spain. After 1973, he claimed his exile was a form of protest against the dictatorship of Augusto Pinochet.

Donoso is the author of a number of remarkable stories and novels, which contributed greatly to the Latin American literary boom and the foundation of the literary movement knows as Magical ...
مجموعه‌ها