رمان خارجی

داغ ننگ

(The scarlet letter)

کشیش جوان وقتی از سخن باز ایستاده بود چند قدم به عقب برداشته، از مهمانان فاصله گرفته بود. قسمتی ازصورتش اکنون پشت چین و شکن‌های پرده پنهان گشته بود. اما سایه اندامش که به واسطه نور آفتاب بر روی زمین افتاده بود از شدت و حرارت دفاعی که از زن کرده بود لرزان بود. مروارید، آن پری وحشی و رام ناشدنی آهسته به نزدیک او خزید و دست او را در دست کوچک خود گرفت.

خوارزمی
9789644870835
۱۳۸۹
۲۵۴ صفحه
۸۵۰ مشاهده
۰ نقل قول
ناثانیل هاثورن
صفحه نویسنده ناثانیل هاثورن
۱ رمان Nathaniel Hawthorne was a 19th century American novelist and short story writer. He is seen as a key figure in the development of American literature for his tales of the nation's colonial history.

Shortly after graduating from Bowdoin College, Hathorne changed his name to Hawthorne. Hawthorne anonymously published his first work, a novel titled Fanshawe, in 1828. In 1837, he published Twice-Told Tales and became engaged to Sophia Peabody the next year. He worked at a Custom House and ...
مجموعه‌ها