• از مجموع ۱۳۵ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'سرود کریسمس ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۶ رو بدست آورده.
۱۰ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱ را داده‌ند.
• رمان 'سرود کریسمس ' در کتاب‌خانه‌ی ۱۱۷ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۱۷ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
mehrabanheydarii
mehrabanheydarii
۱۳۹۹/۸/۳

Hero
Hero
۱۳۹۹/۲/۱

ircom
ircom
۱۳۹۸/۵/۳

Hanijalali
Hanijalali
۱۳۹۸/۱/۲

Mohammadrezajalali
Mohammadrezajalali
۱۳۹۷/۱۲/۱

Mobina_fxr
Mobina_fxr
۱۳۹۷/۱۱/۶

sara_khoshkl
sara_khoshkl
۱۳۹۷/۱۰/۱۳

asal5040
asal5040
۱۳۹۷/۶/۲۹

Parix
Parix
۱۳۹۷/۶/۲۷

NikiMohammadi
NikiMohammadi
۱۳۹۷/۶/۲

pone
pone
۱۳۹۷/۵/۱

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Nassrin20
Nassrin20
۱۳۹۷/۳/۶

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Homarad
Homarad
۱۳۹۷/۲/۲۸

_Saleh
_Saleh
۱۳۹۷/۲/۲۸

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۲۸

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۲۸

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۲۸

RendeAlamsooz
RendeAlamsooz
۱۳۹۷/۲/۲۸

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۲۸

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۲۸

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۲۸

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۲۸

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۲۸

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۲/۲۸

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۲۸

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Benito
Benito
۱۳۹۷/۲/۲۷

Roziittaa
Roziittaa
۱۳۹۷/۲/۲۷

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Anahitta
Anahitta
۱۳۹۷/۲/۲۷

Samin_re
Samin_re
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ethan
Ethan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ardalaan
Ardalaan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Heidar
Heidar
۱۳۹۷/۲/۲۷

Tinymoon
Tinymoon
۱۳۹۷/۲/۲۷

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed_mir
Hamed_mir
۱۳۹۷/۲/۲۷

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۶

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۲۳

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۲۳

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۲۳

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۲۳

Pedram_jz
Pedram_jz
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ramin_tr
Ramin_tr
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mehdi_rostami
Mehdi_rostami
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rasoulg
Rasoulg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۲/۲۲

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shirinfig
Shirinfig
۱۳۹۷/۲/۲۲

DoodOod
DoodOod
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sheghi
Sheghi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sijen
Sijen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nakisah
Nakisah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shirak
Shirak
۱۳۹۷/۲/۲۲

George
George
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

hamidzich
hamidzich
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rimaa
Rimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nellom
Nellom
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ricky
Ricky
۱۳۹۷/۲/۲۲

Maraal
Maraal
۱۳۹۷/۲/۲۲

Miho
Miho
۱۳۹۷/۲/۲۱

Tarkofseki
Tarkofseki
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kambizzz
Kambizzz
۱۳۹۷/۲/۲۱

Meloody
Meloody
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shaghik
Shaghik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Aslan
Aslan
۱۳۹۷/۲/۲۱

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۲۱

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Sallar
Sallar
۱۳۹۷/۲/۲۱

Xinos
Xinos
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dorsa_ajam
Dorsa_ajam
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Blackswan
Blackswan
۱۳۹۷/۲/۱۳

Lady_L
Lady_L
۱۳۹۷/۲/۱۳

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۵

Agata
Agata
۱۳۹۷/۲/۵