رمان خارجی

تابستان گند ورنون

(Vernon god little)

نوجوانی با نارسایی ذهنی مواجه است. قتلی را ناعادلانه به او نسبت می‌دهند. او نیز برای اثبات بی‌گناهی خویش و رهایی از این تهمت تمام نیروی خود را به کار می‌گیرد.

افق
2500110009637
۱۳۹۲
۴۹۶ صفحه
۳۱۹ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
پیر ۲ رمان DBC Pierre is an Australian-born writer currently residing in Ireland. Born Peter Warren Finlay, the "DBC" stands for "Dirty But Clean". "Pierre" was a nickname bestowed on him by childhood friends after a cartoon character of that name.

Pierre was awarded the Booker Prize for fiction on 14 October 2003 for his novel Vernon God Little.

He is the third Australian to be so honoured, although he has told the British press that he prefers to ...
دیگر رمان‌های پیر
تابستان گند ورنون
تابستان گند ورنون نوجوانی با نارسایی ذهنی مواجه است. قتلی را ناعادلانه به او نسبت می‌دهند. او نیز برای اثبات بی‌گناهی خویش و رهایی از این تهمت تمام نیروی خود را به کار می‌گیرد.
مشاهده تمام رمان های پیر
مجموعه‌ها