• از مجموع ۷۸ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مالوی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۳ رو بدست آورده.
۴۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱ را داده‌ند.
• رمان 'مالوی' در کتاب‌خانه‌ی ۴۸ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۴۸ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Isildur
Isildur
۱۳۹۸/۱۲/۲۸

shadow-aida
shadow-aida
۱۳۹۷/۵/۶

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Celin
Celin
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Holden_caulfield
Holden_caulfield
۱۳۹۷/۲/۲۸

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۲۸

Benito
Benito
۱۳۹۷/۲/۲۷

Roziittaa
Roziittaa
۱۳۹۷/۲/۲۷

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Samin_re
Samin_re
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ethan
Ethan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Heidar
Heidar
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Hamed_mir
Hamed_mir
۱۳۹۷/۲/۲۷

Nima_molaii
Nima_molaii
۱۳۹۷/۲/۲۴

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Puna
Puna
۱۳۹۷/۲/۲۴

Siavash_mo
Siavash_mo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Rita
Rita
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shirinfig
Shirinfig
۱۳۹۷/۲/۲۴

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۲/۲۴

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۲۴

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۲۴

Neda_jo
Neda_jo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۴

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۴

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۴

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۴

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۴

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mohsen_abbasi
Mohsen_abbasi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Salmoon
Salmoon
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۲۳

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۲۳

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۲۳

Pedram_jz
Pedram_jz
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sharif_rezaei
Sharif_rezaei
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nima_farahi
Nima_farahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۲۳

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ladywolf
Ladywolf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hoorie
Hoorie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mandan
Mandan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۱۰

Saghi_amjad
Saghi_amjad
۱۳۹۷/۲/۵

Shahyar
Shahyar
۱۳۹۷/۲/۴

Moses
Moses
۱۳۹۶/۱۲/۲۸

afshin
afshin
۱۳۹۶/۲/۲۳

Amirreza
Amirreza
۱۳۹۵/۱۰/۴

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۶/۲۸

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۷/۳۰