رمان خارجی

عشق در تبعید

... پشت میزی نشسته بودیم که از پنجره دور بود. برای همین رودخانه از چشمم پنهان مانده بود؛ ولی من عمیقا مشغول تماشای آسمان و آن کوه دوردست شدم... اکنون چطور شد که من به یاد این کودک افتادم؟... چه باعث شد که همه این زخم‌ها سر باز کنند؟ یا آن‌ها همیشه بازند و هرچه هست برای این است که گاهی از آن‌ها غافل می‌شوم؟... ولی آن یکی زخم چطور؟ زخمی که هرگز فراموش نمی‌شود و هیچ‌چیز نمی‌تواند آن را از یادم ببرد...

افراز
۹۷۸۶۰۰۳۲۶۱۲۱۱
۱۳۹۳
۳۲۰ صفحه
۱۲۱ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
بهاء طاهر
صفحه نویسنده بهاء طاهر
۲ رمان Bahaa Taher(Arabic:بهاء طاهر; also transliterated as Bahaa Tahir, Baha Taher, or Baha Tahir) is an Egyptian novelist. He was awarded the inaugural International Prize for Arabic Fiction in 2008 for his novel Sunset Oasis.
Shortly after graduating from the University of Cairo, he started work in Radio 2, the culture channel of the Egyptian Radio. In 1964, he published his first short story.
Bahaa was active in the left-wing and avant-garde literary circles of the 1960s and was ...
دیگر رمان‌های بهاء طاهر
زمستان ترس
زمستان ترس دنیای داستانی بهاء طاهر بازتاب تجربه‌های پر افت و خیز زندگی اوست. این نویسنده مصری فراخور موقعیت گوناگونی که در عمر تا اکنون هشتاد و یک‌ ساله‌اش در آن‌ها قرار گرفته است، از منظرهای متفاوت به جهان نگریسته و با نوشتن ـ که به گفته خودش، در جوانی می‌پنداشته جهان را تغییر می‌دهد ما را نیز در این منظرها می‌نشاند. ...
مشاهده تمام رمان های بهاء طاهر
مجموعه‌ها