نمایش‌نامه

پرومته در زنجیر با تحلیل و تفسیر

(Prometheus vinctus)

پرومته خدایی از خدایان یونان بود که در برابر استبداد و خودکامگی و بی‌عدالتی زئوس، خدای خدایان، ایستاد و مانع انهدام بشریت شد... زئوس تصمیم گرفته بود انسان را از میان بردارد و نسلی پست‌تر و فرمان‌پذیر‌تر خلق کند. پرومته در حمایت از انسان برخاست... خدای خدایان از این نافرمانی برآشفت و فرمان مجازاتی هولناک برای پرومته صادر کرد... اما پرومته در برابر خودکامگی و بی‌عدالتی زئوس ایستاد و به نجات انسان همت گماشت. تراژدی جاودانه اشیل، روایت تضاد پرومته و زئوس، تضاد آزادی‌طلبی و خودکامگی، و مبارزه برای رهایی انسان است تا سرچشمه هنر و صنعت و تمدن بشری شود... روایت نفرت اشیل از سرکوب‌گری و ظلم و چاپلوسی است.

9786005234060
۱۳۹۰
۸۲ صفحه
۲۸۱۱ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
اشیل ۲ رمان Aeschylus (525 BC – 456 BC) [Ésquilo in Portuguese, Esquilo in Spanish] was an ancient Greek playwright. He is often recognized as the father or the founder of tragedy, and is the earliest of the three Greek tragedians whose plays survive extant, the others being Sophocles and Euripides. According to Aristotle, he expanded the number of characters in plays to allow for conflict among them; previously, characters interacted only with the chorus. Unfortunately, only seven of an estimated 70 plays ...
دیگر رمان‌های اشیل
پرومته در زنجیر
پرومته در زنجیر پرومته خدایی از خدایان یونان بود که در برابر استبداد و خودکامگی و بی‌عدالتی زئوس، خدای خدایان، ایستاد و مانع انهدام بشریت شد... زئوس تصمیم گرفته بود انسان را از میان بردارد و نسلی پست‌تر و فرمان‌پذیر‌تر خلق کند. پرومته در حمایت از انسان برخاست... خدای خدایان از این نافرمانی برآشفت و فرمان مجازاتی هولناک برای پرومته صادر کرد... اما پرومته ...
مشاهده تمام رمان های اشیل
مجموعه‌ها