نمایش‌نامه

بازپرسی زنگ می‌زند

(An inspector calls)

بازپرسی زنگ می‌زند اثری از ج.ب پریستلی چونان نقدی اجتماعی است. به سان ایبسن و پیروانش در نسل پیشین او اول تصویری از رفاه و بهره‌مندی طبقه متوسط را به ما نشان می‌دهد و پس از آن فساد و پوسیدگی پشت پرده را آشکار می‌سازد. این خود آرتور بیرلینگ یکی از ستون‌های جامعه است که بدون قصد و نیتی نشانه‌ای مقدماتی از آن‌چه نادرست است به ما ارائه ‌میدهد. مرد باید راهش را در جامعه بگشاید زمانی که تشکیل خانواده می‌دهد از آن مراقبت کند و تا زمانی که چنین می‌کند به دردسر زیادی گرفتار نمی‌آید. ولی به روشی که برخی از این ذوق‌زدگان می‌گویند و می‌نویسند آدم می‌پندارند همه باید به فکر هم باشیم و از هم مراقبت کنیم. گویی ما زنبورهایی در هم لولیده در کندویی هستیم.

۹۷۸۹۶۴۲۲۸۱۴۹۷
۱۳۹۲
۱۴۴ صفحه
۳۵۳ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
جان بوینتن پریستلی
صفحه نویسنده جان بوینتن پریستلی
۱ رمان John Boynton Priestley, the son of a schoolmaster, was born in Bradford in September 1894, and after schooling he worked for a time in the local wool trade. Following the outbreak of the Great War in 1914, Priestley joined the British Army, and was sent to France --in 1915 taking part in the Battle of Loos. After being wounded in 1917 Priestley returned to England for six months; then, after going back to the Western Front he suffered the consequences ...
مجموعه‌ها