رمان خارجی

ژاک قضا و قدری و اربابش

(Jacques le fataliste et son maitre)

در این نوشتار چند لایه دیدرو هشیارانه با زبان طنز به تقلید معیارها و شگردهای معمول آثار تخیلی می‌پردازد تا آن‌ها را به تمسخر بگیرد و نفی کند. می‌توان ادعا کرد که سنت‌گریزی، ساختار پیچیده بی‌نظمی استادانه، آوردن داستان در داستان، پارادوکس‌ها و تضادهای گستاخانه، آمیزه طنز و تخیل برای مبارزه با جهل و خرافات و کوته‌بینی و عدم تساهل در ژاک قضا و قدری، نمونه‌ای از داستان‌نویسی مدرن است.

مینو مشیری
2500110019667
۱۳۸۷
۳۶۴ صفحه
۲۶۷ مشاهده
۲ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دنی دیدرو
صفحه نویسنده دنی دیدرو
۴ رمان Denis Diderot was a French philosopher, art critic, and writer. He was a prominent persona during the Enlightenment and is best known for serving as co-founder and chief editor of and contributor to the Encyclopédie.

Diderot also contributed to literature, notably with Jacques le fataliste et son maître (Jacques the Fatalist and his Master), which emulated Laurence Sterne in challenging conventions regarding novels and their structure and content, while also examining philosophical ideas about free will. Diderot is also ...
دیگر رمان‌های دنی دیدرو
برادرزاده رامو
برادرزاده رامو هوا چه خوب و یا چه بد، عادت دارم حدود 5 بعدازظهر برای گردش به پاله روآیال بروم.آن منم که همیشه تنها روی نیمکت خیابان درختی آرژانسون نشسته‌ام و غرق خیال هستم. ذهنم را از هر قید و بندی رها می‌سازم. اجازه می‌دهم تا اولین فکر عاقلانه یا غیر عاقلانه‌ای را که به ذهن می‌رسد دنبال کنم.
مشاهده تمام رمان های دنی دیدرو
مجموعه‌ها