:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n28367/1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-1-%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%87-1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-(%D9%85 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟