شعر

از آنچه کرده‌ای عذرخواهی نکن

نه تو خودت هستی. و نه دیار همان دیار است. اکنون، نه من خودم هستم. و نه خانه، خانه من است...

محمد حمادی
بوتیمار
۹۷۸۶۰۰۴۰۴۳۳۸۰
۱۳۹۶
۱۳۴ صفحه
۲۹ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
محمود درویش
صفحه نویسنده محمود درویش
۱ رمان محمود درويش
Mahmoud Darwish was a respected Palestinian poet and author who won numerous awards for his literary output and was regarded as the Palestinian national poet. In his work, Palestine became a metaphor for the loss of Eden, birth and resurrection, and the anguish of dispossession and exile.

The Lotus Prize (1969; from the Union of Afro-Asian Writers)
Lenin Peace Prize (1983; from the USSR)
The Knight of the Order of ...
مجموعه‌ها