نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

ایوان مخوف

(Ivan groznyi)

فیلم «ایوان مخوف» بنا بود یک تریلوژی بر اساس زندگی ایوان چهارم، تزار مستبد روسیه در قرن پانزدهم میلادی باشد اما تولید بخش سوم آن به کلی متوقف گردید و قسمت دوم ساخته شده در سال 1946 با توجیهات و رفع و رجوع‌های آیزنشتاین در ملاقات حضوری با شخص استالین و مشروط بر اصلاح فیلم، امکان دریافت مجوز را پیدا کرد. نمایش این فیلم تا سال 1958 یعنی پس از مرگ آیزنشتاین و استالین به تعویق افتاد. با این وجود این اثر همچنان به عنوان نقدی استادانه و تمام عیار بر سیستم استبدادی تفکر استالینیسم و کینه‌جویی و جنون قدرت او در پس استعاره‌های حکومت تزاری در جهان مطرح می‌شود.

قاسم صنعوی
روزنه
9789643346119
۱۳۹۷
۲۹۴ صفحه
۳۴۶ مشاهده
۰ نقل قول
سرگئی آیزنشتاین
صفحه نویسنده سرگئی آیزنشتاین
۱ رمان Платонов Сергей Федорович (1860, Чернигов - 1933, Самара) - историк. Род. в семье типографского служащего. Окончив Петербург, гимназию, Платонов, мечтавший о лит. деятельности, поступил на историко-филологический ф-г Петербург, ун-та. Под влиянием историков К.Н. Бестужева-Рюмина, В.О. Ключевского, А.Д. Градовского увлекся историей. В 1882 после окончания университета был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Талант и исключительная работоспособность позволили Платонов написать диссертацию "Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник", высоко оцененную В.О. Ключевским и удостоенную Уваровской премии ...
مجموعه‌ها