مجموعه داستان ایرانی

شب یکم

... چون به نبشتن تاریخ زمان و احادیث نهان اشتغال یافتم، بنگاشتم همه از خرد و کلان و واقعات غریب و حکایات لطایف که تنبه آورد و التزام این قدر بکرده‌ام که به قدر ذره‌ای فروگذار نکردمی. چون تاریخ جمله بنگاشتم، حدیثی بشنودم که دریغ آمد مرا از نانبشتن که حکایتی‌ست بس غریب و بی‌‌‌‌آن مرا کتاب نقصان باشد و سعی و جهد من تمامت به زیان و آن نیست مگر حدیث شهر سوخته....

9786009722297
۱۳۹۶
۹۶ صفحه
۱۱۰ مشاهده
۰ نقل قول