:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n38281/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟