فلسفه

میراث فرانسوی نیچه (تبارشناسی پساساختارگرایی)

(Nietzsches french legacy)

استخوان‌های روح. دفترهایی‌ست در باب فلسفه و نظریه مدرن. استخوان‌های روح سر آن دارد تا بازنمایی تحلیلی و دقیقی از جریان‌ها و جنبش‌های فلسفی و نظری معاصر به دست دهد. میراث فرانسوی نیچه. نیچه به باور بسیاری در کنار مارکس و فروید از مبدعان فرهنگ و تفکر مدرن متاخر است. حتی به نظر می‌رسد که نیچه هم‌چنان وجهی ستیزنده‌تر و آشوبنده‌تر نسبت به زادگاهش یعنی مدرنیته دارد. نیچه پس از مرگش دست‌خوش فهم‌ها و سوءتفاهم‌های بسیار شده است و به جنبش‌های فلسفی بسیاری شکل داده و نیز در موسیقی و ادبیات و فرهنگ عامه‌پسند نیز نفوذ کرده است و امروزه بدل به سنتی شده که پژوهش‌گران و نظریه‌پردازان پر نفوذی به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند و تاریخ این جنبش فلسفی را به رشته تحریر درآورده‌اند. کتاب آلن د. شریفت در زمره پژوهش‌های پیش‌گام و کلاسیک در این حوزه به شمار می‌آید. این کتاب به تاثیر نیچه بر فلسفه فرانسه در دهه‌های 60 و 70 میلادی، که امروزه پساساختارگرا نامیده می‌شود، می‌پردازد و می‌کوشد با مطالعه آثار دریدا، دلوز، فوکو و فمینیست‌های فرانسوی سه محور قدرت، میل و زنانگی را در این فیلسوفان نیچه‌ای بررسی کند.

نیماژ
9786003672963
۲۴۰ صفحه
۵۲ مشاهده
۰ نقل قول