فلسفه

کشف و شهود دهم

(The Tenth insight.)

بصیرت دهم ادامة پیشگویی آسمانی است که نویسنده در آن کماکان کشف حقایق را به سبکی جدید و بدیع مدنظر قرار داده است. او عنوان می‌کند که برای چه به دنیا می‌آییم و ادراک معنوی ما از جهان چیست. به عقیدة نویسنده، هر موجودی که به جهان می‌آید با نیتی پاک پا به عالم هستی می‌گذارد. از آغاز حتی پیش از آنکه نطفة موجودی بسته شود، همه چیز بر او آشکار است. اما پس از ورود به دنیای مادی و نشو و نما، به تدریج اهداف راستین به فراموشی سپرده می‌شود و انسان در قید و بند دلبستگی‌های مادی اسیر می‌شود. او معتقد است که انسان از طبیعت برخاسته و به طبیعت بکر بازخواهد گشت. در طبیعت آدمی خود و خدای خود را بازمی‌یابد و این راهی است برای بازگشت به منشاء و فطرت و آفرینش و رموز آن.

گفتار
9789645570246
۱۳۷۶
۲۴۸ صفحه
۶۴ مشاهده
۰ نقل قول