فلسفه

مرگ‌آشنایی (پژوهشی در باب چیستی و ابعاد مختلف تجربه‌های نزدیک به مرگ)

این پژوهش در فصل نخست، به بررسی چیستی تجربه نزدیک به مرگ می‌پردازد. در این فصل، ضمن تعریف دقیق تجربه و بررسی پیشینه، ویژگی‌های پدیداری و اقسام آن، عوامل تاثیرگذار در کیفیت، عمق، و صورت‌بندی تجربه مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل دوم به بررسی نقادانه تبیین‌های مختلف ناظر به تجربه نزدیک به مرگ اختصاص یافته است که طی آن، برجسته‌ترین اقسام تبیین‌ها همراه با زیرشاخه‌های آن‌ها تحلیل و بررسی می شوند و بالاخره در فصل سوم، به بررسی رهیافت این‌گونه تجربه‌ها در اثبات حیات پس از مرگ پرداخته می‌شود. در این فصل میزان سازگاری و توان توصیفات آخرت‌شناسانه ادیان سامی در تبیین و تفسیر مؤلفه‌ها و ویژگی‌های مختلف تجربه نزدیک به مرگ سنجیده می‌شود و چالش‌های پیش‌رو در این مسیر بررسی و تحلیل می‌شوند.

9786004364249
۴۱۶ صفحه
۲۵ مشاهده
۰ نقل قول