فلسفه

خوشبختی سفری فلسفی

(Du bonheur)

لونوآر هم فیلسوف هم جامعه‌‌شناس است ، در لین کتاب در باب موضوعی بحث می‌کند که مطلوب همگان است ، یعنی خوشبختی. کتاب به طرز شگفت انگیزی ما را به ضیافتی با شکوه فرا می‌خواند که میزبان آن خردمندان و عارفان اند . لونوآر خوشبختی را سفری فلسفی از دوره باستان تا عصر تجدد ، از یونان ، هند ، چین تا اروپا از ژرفای تاریخ تا مدرنیه و پسامدرن دنبال میکند. گفتگوها برای خواننده کتاب هم خردپذیر و هم لذت پذیر است . از هر جای کتاب که شروع کنید با مطالب ارزشمند ، تامل بر انگیز و بصیرت افزا مواجه می‌شوید.

دانژه
9786002502490
۲۰۸ صفحه
۹ مشاهده
۰ نقل قول